Levensbeschouwelijk onderwijs

Een openbare school brengt kinderen bij elkaar met verschillende culturele achtergronden. Vanuit het verleden is onze cultuur sterk bepaald door het christendom en humanisme. Inmiddels zijn er ook veel leerlingen met een islamitische achtergrond. De Jan Prins wil bijdragen aan wederzijds respect en begrip.

Het volgen van de lessen levensbeschouwing is niet verplicht en worden door de kinderen gevolgd binnen de normale schooltijd. Een vakleerkracht verzorgt één keer per week 45 minuten levensbeschouwing. De ouders kiezen zelf voor de levensbeschouwelijke richting.

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

De basis van HVO is het humanisme. Bij HVO is het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om een mening ergens over te hebben en keuzes kan maken. Het kind legt wel steeds aan zichzelf en anderen uit waarom het deze mening heeft of een bepaalde keuze maakt. Misschien is het dan zelfs zo dat het kind zijn mening of keuze verandert, want ook die vrijheid heeft het.

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige zijn niet alledaags en raken levensthema’s zoals liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. We noemen ze ook wel levensvragen; je hebt er niet zo één twee, drie een antwoord op. Levensvragen gaan over wat je écht belangrijke waarden in het leven vindt. In de lessen HVO onderzoeken kinderen deze en andere vragen op een interactieve, speelse en creatieve wijze.

Wilt u nog meer weten… kijk eens rond op de site www.hvo.nl

Bijbels godsdienstonderwijs

Tijdens de lessen maken de kinderen kennis met de verhalen uit de Bijbel. Zo komen kinderen bijvoorbeeld te weten waar de christelijke feesten vandaan komen. Omdat de Bijbel zo’n grote invloed heeft (gehad) op onze cultuur, leren de kinderen door de diverse verhalen de achtergronden hiervan te begrijpen. Het gaat er daarbij om dat de kinderen leren om kritisch na te denken en hun eigen mening te vormen. Zo krijgen ook christelijke waarden en normen inhoud.

Islamitisch godsdienstonderwijs

In deze lessen is er aandacht voor de bronnen van de islam, zoals de Koran. Ook de beginselen van de ‘vijf zuilen’ en de gebruiken, bijvoorbeeld de verschillende feesten, komen aan bod. Bewust wordt getracht een verband te leggen tussen de theorie van de islam en de dagelijkse praktijk. Het doel is om de leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen, die openstaan en respect hebben voor andersdenkenden en gelovigen, zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen.

Kosmisch onderwijs

Volgens Maria Montessori staat alles in de kosmos in relatie tot elkaar. Je kunt (het ontstaan van) een steen niet begrijpen zonder enig begrip van de invloed van de zon op de aarde. Ook kun je niet zomaar een stukje uit de geschiedenis lichten, zonder een verband te leggen met het voorafgaande en het vervolg. Naar de praktijk vertaald betekent dit dat we geen aparte vakken behandelen, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, en maatschappijleer, maar de diverse vakken geïntegreerd aanbieden. Je zou hier als voorbeeld kunnen denken aan een nomadisch volk met karakteristieke eigenschappen dat zich vanwege bepaalde gebeurtenissen op een vruchtbare plek aan een rivier vestigt, waarna hun samenleving zich op een andere manier verder ontwikkelt. Dit wordt binnen de montessoritraditie ‘kosmisch onderwijs’ genoemd.

Op de Jan Prins gebruiken we het curriculum IPC om ons komisch onderwijs vorm te geven. Meer informatie over IPC vindt u op de website van IPC-Nederland. Meer informatie over kosmisch onderwijs vindt u op de website van de Nederlandse Montessori Vereniging.

Gedurende het jaar staat in een groep steeds een aantal thema’s centraal. De lessen rond dit thema worden klassikaal aangeboden, maar de verwerkingen worden individueel of in groepjes gemaakt. Rond de thema’s worden allerlei activiteiten ontplooid, lessen gegeven, beeldmateriaal bekeken, excursies georganiseerd en werkstukken gemaakt. De kinderen verzamelen gegevens op internet, in het documentatiecentrum (DC) of de bibliotheek, vragen zelf schriftelijk informatie aan of houden bijvoorbeeld interviews.

Naast de thema’s, die in de hele groep centraal staan, kan een groepje kinderen of een individueel kind op basis van belangstelling een onderwerp kiezen. Dit onderwerp wordt dan met hulp van de leerkracht verder uitgewerkt. Het kind kan wat hij of zij heeft geleerd, in de vorm van bijvoorbeeld een spreekbeurt, aan de groep doorgeven.

Wordt een thema op een ‘Montessoriaanse’ wijze uitgewerkt, dan houdt dat er samenhang wordt geplaatst met een bredere context, zowel in de tijd (geschiedenis) als in de ruimte (aardrijkskunde). Ook creativiteit speelt een belangrijke rol.

Kosmisch onderwijs in de onderbouw

Kosmisch onderwijs betekent in de onderbouw vooral de verkenning van de directe omgeving. De leerkracht dient ‘het raam open te zetten en de omgeving binnen te halen’. Hierbij is het van groot belang de grote lijn vast te houden. De ontwikkeling van tijdsbesef is in deze fase erg belangrijk.

In de onderbouw wordt als uitgangspunt ook het jaar en de seizoenen als thema behandeld. De gekozen onderwerpen staan dichtbij de belevingswereld van het kind. Dit komt tot uiting via gesprekjes, verhalen, drama, muziek, bewegingslessen, handvaardigheid, de ‘aandachtstafel’ en uitstapjes.

Burgerschap

In ons montessorionderwijs werken wij dagelijks aan de wettelijke verplichting om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het gaat hierbij om de bevordering van basiswaarden, kennis, houdingen en vaardigheden, die nodig zijn voor deelname aan onze democratische rechtsstaat. Onze maatschappij is zeer divers. De verschillen zijn groot. Wij leren de kinderen weerbaar te zijn maar ook betrokken. Bijvoorbeeld door jezelf goed te leren kennen en te beheersen. Maar ook respect te hebben voor dat wat niet bij je past, verantwoordelijkheid leren nemen en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Dit gebeurt verweven in ons pedagogisch handelen, bij de lessen kosmisch onderwijs en bij bezoeken aan bijvoorbeeld musea en de kinderboerderij.

21e-eeuwse vaardigheden

21e-eeuwse vaardigen zijn vaardigheden die nodig zijn om je weg goed te kunnen vinden in de complexe wereld waarin wij leven. Wij leren de kinderen van de Jan Prins deze vaardigheden doelbewust aan. Veel van deze vaardigheden komen als vanzelfsprekend terug in ons Montessori onderwijsaanbod. We leren de kinderen hoe informatie te verwerken, stimuleren een nieuwsgierige houding en spelen in op de intrinsieke motivatie van de kinderen. Dit doen we door levensecht en betekenisvol onderwijs aan te bieden en vakoverschrijdend te werken. Bij deze vaardigheden moet u denken aan kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend vermogen,  ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid, communicatieve vaardigheden, samenwerken, sociale vaardigheden, culturele vaardigheden en zelfregulering.

Taakjes

Binnen de Jan Prins dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de omgeving. In de onderbouwgroepen krijgen de kinderen korte lessen met huishoudelijke materialen, in de midden-, tussen- en bovenbouw hebben de kinderen taakjes. U kunt hierbij denken aan: planken afstoffen, plantjes water geven, het klaslokaal aanvegen of de tafel opruimen en schoonmaken. Als de kinderen klaar zijn met een taakje, kunnen ze een andere leerling helpen, tot iedereen klaar is.

Ieder kind heeft de verantwoordelijkheid om zijn eigen spullen goed te verzorgen. Je tafel en la netjes en schoonhouden, je plantje verzorgen en bewateren en te zorgen dat je gymtas op orde is.

Huiswerk

In de tussen- en bovenbouw krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. Door de kinderen te laten oefenen in het maken van huiswerk en ze hierin te begeleiden, bereiden we ze voor op het voortgezet onderwijs. De aangeboden vaardigheden worden regelmatig herhaald. Op deze wijze willen we ze verantwoordelijkheidsgevoel en planmatig werken aanleren. De leerkrachten streven ernaar gevarieerd huiswerk mee te geven. Het huiswerk kost uw kind gemiddeld een uur per week. Het is belangrijk dat thuis een plekje wordt gecreëerd waar de kinderen rustig kunnen werken.midden- en bovenbouw

Directie

Directeur

Willemijn Kuijper

Adjunct directeur

Leontine Burg

Zorg

Intern begeleider

Leontine Burg

Intern begeleider

Ciska Kiepe-Ohm

Schoolmaatschappelijk werker

Wendy Maan

PPO Rotterdam (schoolcontactpersoon)

Sandra Bak- van der Wal

Leerkrachten

Bovenbouw B

Juf Amrita

Bouwcoördinator tussen- en bovenbouw
Bovenbouw A

Juf Charina

Onderbouw B

Juf Charisa

Onderbouw A

Juf Christine R.

Onderbouw E

Juf Deirdre

Middenbouw C

Juf Graciela

Middenbouw D & Tussenbouw B

Juf Ilse

Bovenbouw C

Juf Kaylee

Onderbouw D

Juf Linda

Onderbouw A & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Tussenbouw C

Juf Marjan

Middenbouw B & Rots en Water

Juf Martine

Tussenbouw A

Juf Michelle

Bovenbouw A

Juf Miranda

Tussenbouw B

Juf Natascha

Onderbouw F

Juf Nicky

Lio-stagiaire

Meester Nicky

Tussenbouw C

Juf Peggy

Tussenbouw A & plusklas

Juf Sanne

Bovenbouw B

Juf Sipp

Onderbouw C, D & F

Juf Sita

Middenbouw A

Juf Sofie

Onderbouw C

Juf Suzanne

Middenbouw C

Meester Taco

Bouwcoördinator onder- en middenbouw
Middenbouw D

Juf Thea

Ondersteuning middenbouw

Juf Tineke

Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs & Rots en Water

Meester Frans

Muziekdocent onderbouw & middenbouw

Juf Ine

Muziekdocent onderbouw 

Juf Suzanne

Muziekdocent tusenbouw

Juf Eefke

Muziekdocent tussenbouw

Meester Franklin

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Ouderconsulent

Juf Monique

Conciërge

Meester Jaap

Administratie

Jolanda

Onderwijsassistent onderbouw

Juf Pekhshan

Ondersteuning in de onderbouw

Juf Nita

Onderwijsaanbod

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids