Ziekte, afwezigheid & verlof

Te laat 

We verwachten dat uw kind op tijd op school is. Dit is in het belang van uw kind en de rust in school. Om 8.45 beginnen de lessen. Indien een leerling consequent te laat komt, zijn wij genoodzaakt een melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

Afwezig of ziek

Mochten er omstandigheden zijn waardoor uw kind te laat op school komt, wilt u dit dan melden bij de leerkracht van uw kind.

Bij ziekte kunt u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur via het algemene schoolnummer (010-413 31 11) melden. Ziekmeldingen door de kinderen zelf worden niet geaccepteerd.

Verlof voor bezoek aan (tand)arts, ziekenhuis, therapeut

Wij verzoeken u om bezoekjes aan ziekenhuis, tandarts, e.d. buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan geeft u het moment van afwezigheid door aan de groepsleerkracht. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders laten wij de leerlingen nooit eerder naar huis gaan.

Extra verlof voor leerplichtigen

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind.

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).

Aanvragen van extra verlof

Aanvragen voor extra verlof tot maximaal tien schooldagen dient u in bij de schooldirecteur. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zonder meer overal verlof voor verlenen.

Het aanvragen van meer dan tien schooldagen extra verlof verloopt via de leerplichtambtenaar. De school kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs. Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. U krijgt na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht.

Let op: De regels rond extra verlof gelden niet voor religieuze feestdagen. Hiervoor gelden andere regels.

Directie

Directeur

Willemijn Kuijper

Adjunct directeur

Leontine Burg

Zorg

Intern begeleider

Leontine Burg

Intern begeleider

Ciska Kiepe-Ohm

Schoolmaatschappelijk werker

Wendy Maan

PPO Rotterdam (schoolcontactpersoon)

Sandra Bak- van der Wal

Leerkrachten

Bovenbouw B

Juf Amrita

Bouwcoördinator tussen- en bovenbouw
Bovenbouw A

Juf Charina

Onderbouw B

Juf Charisa

Onderbouw A

Juf Christine R.

Onderbouw E

Juf Deirdre

Middenbouw C

Juf Graciela

Middenbouw D & Tussenbouw B

Juf Ilse

Bovenbouw C

Juf Kaylee

Onderbouw D

Juf Linda

Onderbouw A & ondersteuning onderbouw

Juf Marion

Tussenbouw C

Juf Marjan

Middenbouw B & Rots en Water

Juf Martine

Tussenbouw A

Juf Michelle

Bovenbouw A

Juf Miranda

Tussenbouw B

Juf Natascha

Onderbouw F

Juf Nicky

Lio-stagiaire

Meester Nicky

Tussenbouw C

Juf Peggy

Tussenbouw A & plusklas

Juf Sanne

Bovenbouw B

Juf Sipp

Onderbouw C, D & F

Juf Sita

Middenbouw A

Juf Sofie

Onderbouw C

Juf Suzanne

Middenbouw C

Meester Taco

Bouwcoördinator onder- en middenbouw
Middenbouw D

Juf Thea

Ondersteuning middenbouw

Juf Tineke

Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs & Rots en Water

Meester Frans

Muziekdocent onderbouw & middenbouw

Juf Ine

Muziekdocent onderbouw 

Juf Suzanne

Muziekdocent tusenbouw

Juf Eefke

Muziekdocent tussenbouw

Meester Franklin

Onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers

Ouderconsulent

Juf Monique

Conciërge

Meester Jaap

Administratie

Jolanda

Onderwijsassistent onderbouw

Juf Pekhshan

Ondersteuning in de onderbouw

Juf Nita

Praktische informatie

Download hier de schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en het Montessori onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website.
In het colofon staat de juiste versie van de schoolgids vermeld.

Download de schoolgids